ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยลัยราชภัฏเลย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563


รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดพิธีไหว้ครู และให้โอวาทนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดพิธี เจิมหนังสือ และให้โอวาทนักศึกษาให้รู้จักการกตัญญูกตเวที อ่อนน้อมถ่อมตน ในการดำเนินชีวิต จะนำพาให้ประสบความสำเร็จและความเจริญในชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้แบ่งนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบที่ 2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

หลังพิธีไหว้ครู ทางมูลนิธิ Blooming Juniper มอบชุดหูฟังห้องปฏิบัติทางภาษา 100 ชุด และมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 500,000 บาท แก่มหาวิทยลาัยราชภัฏเลย และคุณพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา อดีตรองประธานวุฒิสภา มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุนๆ ละ 10,000 บาท และมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลงานเด่นทางวิชาการ กีฬา เรียนดี และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมอบรางวัลแก่สาขาวิชาที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพวงดนตรีไทย คณะครุศาสตร์
คลิกชมภาพพานไหว้ครู
คลิกชมภาพพิธีเปิด
คลิกชมภาพบรรยากาศไหว้ครู กลุ่มที่ 1 ผู้นำนักศึกษา นักศึกษานำพานขึ้นไหว้ครู 1 นักศึกษานำพานขึ้นไหว้ครู 2
คลิกชมภาพพานตามมาตรป้องกันการระบาดเชื่อไวรัสโควิค-19
คลิกชมภาพประธานเจิมหนังสือและนักศึกษาปฏิญาณตน
คลิกชมภาพมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักศึกษารอบที่ 1 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
ประธานให้โอวาท
การแสดงฟ้อนรำนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

คลิกภาพพิธีไหว้ครู รอบที่ 2 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3
คลิกชมภาพอาจารย์ร่วมพิธีรอบที่ 2
คลิกชมภาพประธานเจิมหนังสือ
คลิกชมภาพมูลนิธิ Blooming Juniper มอบทุนและชุดหูฟัง
คลิกชมภาพมอบเงินทุนจากคุณพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน
คลิกชมภาพมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักศึกษารอบที่ 2 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4
คลิกชมภาพมอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู
คลิกชมภาพบรรยากาศถ่ายภาพร่วมกัน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi