วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ ๐๖๓๓/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว ณ ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม ๘ ชั้นและทาง www.lru.ac.th หรือ โทรสอบถามได้ที่ ๐๔๒ – ๘๓๕๒๒๔ ต่อ ๔๑๑๑๕ หรือ ๔๒๑๑๑

<<อ่านประกาศ>>