ข่าวกิจกรรม โครงการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เลย จัดประกวดผลงานวิจัยนักศึกษาเป็นนวัตวณิชย์ สร้างมูลค่าสู่ภาคธุรกิจ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยสู่การเป็นนวัตวณิชย์ ระดับมหาวิทยาลัย

วัยที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยสู่การเป็นนวัตวณิชย์ ระดับมหาวิทยาลัย Resaerh to Market โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางสาวณัฐณิชา แก้วรัตน์ กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ

หลังพิธีเปิดรับชมวีดีโอ R2M LRU 2020 และนักศึกษาแต่ละทีมนำเสนอผลงานวิจัยที่ต่อยอดมาเป็นนวัตวณิชย์ ไอเดียผลิตภัณฑ์จับต้องได้พร้อมแผนธุรกิจ แก่คณะกรรมการ ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ทีมจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากผลงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ Zero waste และ Lean logistic
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยการใช้รําเดือยทดแทนรําข้าวสู่สูตรอาหารนกกระทาคุณภาพต้นทุนต่ํา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมจากคณะวิทยาการจัดการ จากผลงานวิจัยการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับพันธุ์และลักษณะประจําพันธุ์ของสัตว์
รางวัลชมเชย ทีมจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากผลงานวิจัยการออกแบบลวดลายเสื้อยืดสินค้าที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวภูป่าเปาะ และทีมจากคณะวิทยาการจัดการ จากผลงานวิจัยแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับพุทรานมสด กางมุ้ง สวนปิยพงษ์ บ้านท่าดีหมี

อาจารย์วรรศวิศา นครขวาง คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสากิจ กล่าวว่า โครงการพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยสู่การเป็นนวัตวณิชย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Research to Market) ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (แม่ข่าย) เป็นเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันและส่งเสริมผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าสู่ภาคธุรกิจ นำผลงานวิจัยมาสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สนับสนุน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน พัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัยในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ในอนาคต

เป็นกิจกรรมต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจุดประกาย นำเสนอ Idea พัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยสู่การเป็นนวัตวณิชย์ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน แบ่งเป็นทีมจำนวน 10 ทีมๆละไม่เกิน 5 คน และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เป็นการนำเสนอไอเดีย คัดเลือกนักศึกษาเข้า Boot camp โดยพิจารณาจาก BMC จำนวน 5 ทีม ทีมละ 5 คน

กิจกรรมที่ 2 Boot camp เป็นการให้คำปรึกษาและบ่มเพาะในด้านต่างๆ ทั้งจากศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และจากทีมวิทยาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2563 มีงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ให้ทั้ง 5 ทีม ทีมละ 3,000 บาท

และวันนี้ วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 3 เป็นการประกวดโครงการผลงานวิจัยสู่การเป็นนวัตวณิชย์ (Research to Market) ระดับมหาวิทยาลัย นำเสนอผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย (Pitching) ประกาศผลรางวัล มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลังพิธีมอบรางวัลมีการกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้อง LRU Co-Working Space ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด
คลิกชมภาพการนำเสนอผลิตภัณฑ์
คลิกชมภาพทีมที่เข้ารอบนำเสนอผลงาน
คลิกชมภาพการรับรางวัลและถ่ายภาพร่วมกัน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi