ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธิการบดี มรภ.เลย ลงพื้นที่ติดตามผลแผนงานเสริมสร้างพลังทางสังคม บรรเทาผลกระทบจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโร่น่า (Covid-19)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และมอบเวชภัณฑ์บรรเทาผลกระทบจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และมอบเวชภัณฑ์บรรเทาผลกระทบจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เห็นความสำคัญในการให้การช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้นำงบประมาณมาดำเนินการโครงการช่วยเหลือ ทั้งการจัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อื่น เพื่อมอบให้หน่วยงานและชุมชนมีเครื่องมือในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งยังให้อาจารย์ลงพื้นที่นำวิชาการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาอาชีพ รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดีขึ้น เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด ตามโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิกชมภาพการติดตามงาน 1
คลิกชมภาพการติดตามงาน 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi