วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษลงพื้นที่รวบข้อมูลชุมชนกำหนดแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลชุมชน พิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย แลบ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

คลิกชมภาพติดตามงาน ณ บ้านนาประเซ็ง
คลิกชมภาพติดตามงาน ณ บ้านด้าย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi