วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเปลี่ยนแผงระบายความร้อน เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 28 แผง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันพุธที่  2 กันยายน  2563  ถึงวันพุธที่  9 กันยายน  2563  
(3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยส่งข้อมูลมาทาง

    (1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
  (2) โทร. 042-808016  หรือ
    (3) โทรสาร 0-4281-1143

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
  3. คุณลักษณะงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
  4. ราคากลาง บก.06 งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ