ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่งที่รับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0204 จำนวน 1 อัตรา
2.เงื่อนไขของตำแหน่ง
2.1 ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อายุไม่เกิน 50 ปี
2.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
2.3 ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
2.4 ไม่มีหนี้ทุนการศึกษาหรือภาระผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัด
3.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความ ในมาตรา 7 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0204 จำนวน 1 อัตรา

  • สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา สังคมศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย การสอนวิทยาศาสตร์ พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาไทย ศิลปกรรม สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ดนตรี ดิจิตอลอาร์ต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีอาหาร สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์
  • สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    4.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 – 16 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th

อ่านประกาศ
ดาวน์โหลดแบบขอโอนหนังสือยินยอมให้โอน