ข่าวทุนการศึกษา

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ทุน


มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ทุนๆละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต

งานทุนการศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ให้ทุนการศึกษาฯ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษําทุกระดับชั้นปี จะต้องเป็นนักศึกษาที่ได้รับกํารคัดเลือกขั้นต้นจากสถํานศึกษาตามเกณฑ์ ดังนี้
1.1 นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1.2 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
1.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่ํา 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สํามํารถ ยืดหยุ่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจำคณะที่ นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมใน ระดับที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)
1.4 เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
1.5 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

โดยให้นักศึกษาที่สนใจกรอกแบบฟอร์มใบสมัครของมูลนิธิฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียงความในหัวข้อเรียงความเรื่อง“การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต”โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ทาง www.nanmee.com

การยื่นใบสมัคร
นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องผ่านอําจํารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนเพื่อให้ความเห็นก่อนเท่านั้นและนักศึกษาสามารถยื่นส่งเอกสารแบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษาที่ฝ่ายงานทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2563 (ถือประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ หรือส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบไปยังมูลนิธิฯ ด้วยตนเองสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทุนการศึกษากองพัฒนานักศึกษา โทร.0 –4283–5224 –8 ต่อ 41171

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi