ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2562ร่างอัตโนมัติ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนมูลนิธิ นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 13 กันยายน 2562 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.std.lru.ac.th เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2562 ได้สิ้นสุดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2562

<<อ่านประกาศรายชื่อ>>