ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อธิการบดี มรภ.เลย ประชุมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน แจ้งการบริหารงาน ผลงาน ผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 รอบที่ 1 เวลา 13.30 น. งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ทั้ง 5 คณะ ศูนย์ สำนัก และรอบที่ 2 เวลา 15.00 น. พนักงานมหาวิทยาลัยในสำนักงานอธิการบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานและแจ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผ่านผลการประเมินมหาวิทยาลัยในลำดับคะแนนที่ดี ได้รับการจัดอันดับ ติด 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยจาก Webometrics 2020 จากทั้งหมด 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ และปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อยู่อันดับที่ 49 ของมหาวิทยาลัยในไทย และอันดับที่ 5378 มหาวิทยาลัยของโลก

ในส่วนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีคะแนน ITA (Integrity and Transparency Assessment) มี 91.82 คะแนน เป็นคะแนนรวมจากตัวชี้วัดทั้งหมด อยู่ในอันดับที่ 11 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจากทั้งหมด 38 แห่ง ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ที่มา https://itas.nacc.go.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต่อว่าในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกฝ่าย มีการปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรี จัดให้มีสวัสดิการ กองทุนให้พนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น และการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในอนาคต ต้องการความร่วมมือและทักษะความสามารถในการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ดั้งนั่นอยากให้พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกคนมีการวางแผนพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รู้ลำดับความสำคัญการทำงาน เสียสละ ตั้งใจทำงาน มีการบริการที่ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริการ กล่าวขอความร่วมพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนร่วมกันทำงาน เตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2563 และการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2563

นางภัสส์ศา ศรีลานนท์ หัวหน้างานบุคคล กองกลาง สำนักงานบดี แจงหลักเกณฑ์และระเบียบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละสายงาน

ภาพบรรยากาศการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย 5 คณะ ศูนย์ สำนัก
ภาพบรรยากาศการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi