ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 8 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 25 มีนาคม 2565

สถาบันวิจัย มรภ.เลย ขอเชิญเข้าร่วม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ
Research for Community Development through BCG Model for Sustainable Development Goals (SDGs) โดยวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ


โดยแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงาน ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
2) กลุ่มครุศาสตร์
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว
5) กลุ่มวิศวกรรม และอุตสาหกรรม

จัดประชุมในรูปแบบ Teleconference ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Google Meet

1. การบรรยายพิเศษ
2. การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3. การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
4. การคัดเลือกบทความดีเด่น (Best paper)
5. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)

ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนผู้ส่งผลงาน
จากหน่วยงานภายนอก 2,000 บาท / ผลงานผู้ร่วมงานทั่วไป / บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่เสียค่าใช้จ่ายนาเสนอผลงาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร: 0-4283-5224-8 ต่ อ 41141-2, 51143
E-Mail: lruconference2022@gmail.com
Website: https://conference.lru.ac.th
คลิกเข้าหน้าโครงการประชุมวิชาการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi