ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ได้กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอแจ้งรายละเอียดการรับชุดครุยให้บัณฑิตทราบ ดังนี้
กำหนดรับชุดครุย
– ปริญญาเอก ปริญญาโท บัณฑิต ค.บ. และบัณฑิต วท.บ. สามารถรับชุดครุยได้ ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันหยุดราชการ และเวลา 16.30 – 20.00 น. ในวันราชการ ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
– บัณฑิต ศศ.บ. บัณฑิต บธ.บ. บัณฑิต รป.บ. บัณฑิต น.บ. บัณฑิต ทล.บ. บัณฑิต ศ.บ. บัณฑิต นศ.บ. และบัณฑิต ศป.บ. สามารถรับชุดครุยได้ ระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันหยุดราชการ และเวลา 16.30 – 20.00 น. ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรณีบัณฑิตที่ยังไม่ได้จองชุดครุยและประสงค์จะจองชุดครุยให้มาติดต่อจองชุดครุยและรับชุดครุย ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทั้งนี้ สำหรับบัณฑิตที่ทำการจองชุดครุยเรียบร้อยแล้ว (กรณีเช่าเท่านั้น) แต่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ บัณฑิตหรือตัวแทนสามารถขอรับเงินค่าประกันชุดครุยคืนได้ในวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เท่านั้น หากไม่มารับในช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะถือว่าบัณฑิตสละสิทธิ์ในการขอรับเงินค่าประกันชุดครุยคืน

<<อ่านประกาศ>>