ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จึงประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1.1 นักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
  1.2 นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
  1.3 วิศวกรโยธา สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
  มีคุณสมบัติดังนี้

  2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  (4) ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้
  2.1.2 ลักษณะต้องห้าม
  (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
  (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎก.พ.อ.
  (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
  (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
  (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
  (7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  (9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
  (10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
  อนึ่ง สำหรับพระภิกษุสามเณรทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่รับสมัครสอบแข่งขันและไม่อาจให้เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
  2.2 เป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  2.3 เป็นพนักงานราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
  2.4 ไม่เคยต้องโทษทางวินัย และไม่เคยถูกดำเนินมาตรการทางจรรยาบรรณตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2553
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2563ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

<<อ่านประกาศ>>