ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 4/2563 ชุดที่ 1


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 4/2563 ชุดที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการประชุมคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 4/2563 แจ้งแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 แก่คณาจารย์ชุดที่ 1 ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 24 ราย

เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 8 ราย
1. นายสุชาติ บางวิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561
2. นางสาวพรกมล ระหาญนอก สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยาอนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562
3. นายประกอบ ผลงามสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563
4. นางสุภาษร สกุลใจตรง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561
5. นางสาวอัญชลี โกกะนุช สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561
6. นางวรินทร์ธร โตพันธ์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561
7. นายศิวกร แก้วรัตน์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561
8. นายศักดิ์ชาย พวงจันทร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561

เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 16 ราย
1. นายณฐรช จอมพารา สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทยอนุสาขาวิชาวรรณคดีสมัยเก่าตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2562
2. นางสาวปิยะนุช เหลืองาม สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562
3. นางสาวอัจฉรา วรรธนานันต์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
4. นางสาวโศจิวัจน์ เสริฐศรี สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562
5. นางสรินทร คุ้มเขตสังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563
6. นายกวิน บุญประโคน สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
7. นางสาวปวีณา เที่ยงพรม สังกัดคณะครุศาสตร์ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562
8. นางชมพูนุท ธีราวิทย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562
9. นายธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561
10. นางสาวจิตราภา คนฉลาด สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561
11. นายสุพัฒน์ พระเมืองคง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561
12. นางนพวรรณ ดวงหัสดี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562
13. นางพรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม2562
14. นางอําภาภัทร์ วสันต์สกุล สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชีอนุสาขาวิชาบัญชีบริหารตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563
15. นางสาวศุภกัญญา ขันชัยภูมิ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2561
16. นายคมยุทธ ไชยวงษ์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561

และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี 2562 เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 1 ราย นายชาติชาย โสภา และเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 2 ราย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี เติมสายทอง

การประชุมครั้งนี้จัดภายในห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการมอบเกียรติบัตร
คลิกชมบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi