ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10/2564

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10/2564 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม แจงแนวนโยบายการบริหารราชการตามระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยลาัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi