วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 รับฟังรายงานการดำเนินงาน ผลงาน คณบดี ทั้ง 5 คณะ

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป็นประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ กรรมการ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา กรรมการและเลขานุการ รับฟังรายงานการดำเนินงาน ผลงาน ปัญหาและอุปสรรค และแลกเปลี่ยนแนวคิดจาก รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และผู้เข้าร่วมประเมิน

เวลา 10.30 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป็นประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ กรรมการ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา กรรมการและเลขานุการ รับฟังรายงานการดำเนินงาน ผลงาน ปัญหาและอุปสรรค และแลกเปลี่ยนแนวคิดจาก ดร.เยาวภา กองเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้เข้าร่วมประเมิน

เวลา 13.00 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป็นประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ กรรมการ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา กรรมการและเลขานุการ รับฟังรายงานการดำเนินงาน ผลงาน ปัญหาและอุปสรรค และแลกเปลี่ยนแนวคิดจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้เข้าร่วมประเมิน

เวลา 14.30 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป็นประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ กรรมการ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา กรรมการและเลขานุการ รับฟังรายงานการดำเนินงาน ผลงาน ปัญหาและอุปสรรค และแลกเปลี่ยนแนวคิดจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้เข้าร่วมประเมิน

เวลา 16.00 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป็นประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ กรรมการ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา กรรมการและเลขานุการ รับฟังรายงานการดำเนินงาน ผลงาน ปัญหาและอุปสรรค และแลกเปลี่ยนแนวคิดจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และผู้เข้าร่วมประเมิน

คลิกชมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คลิกชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คลิกชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คลิกชมคณะครุศาสตร์
คลิกชมคณะวิทยาการจัดการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi