ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อธิการบดี มรภ.เลย กล่าวเปิดประชุมอาจารย์แนะแนว ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมอาจารย์แนะแนว ชี้แจงและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมอาจารย์แนะแนว เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด และชี้แจงนโยบายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงานการจัดการประชุม

จากนั่น รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณบดีทั้ง 5 คณะ กล่าวแนะนำหลักสูตรของแต่ละคณะ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุนการศึกษา หอพัก สนามกีฬา การออกกำลังกาย สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย และเปิดให้อาจารย์แนะแนวสอบถาม ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับระบบการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา

ในการประชุม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการแจกรางวัลแก่อาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมการประชุมทางไกล

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi