ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับจังหวัดเลย ประชุมเตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่จังหวัดเลย และ มรภ.เลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ประชุมเตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2563

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมเตรียมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รับมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเลย ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย

หารือในกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การจัดเตรียมสถานที่ จัดระบบจราจร ข้อมูลที่ต้องนำเสนอ และการเตรียมการต้อนรับที่ Sky Walk จุดชมวิวบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การเตรียมกิจกรรมวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน การจัดเตรียมอาหาร ที่พัก คณะเดินทาง

จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi