ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ทั้ง 5 คณะ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานคณบดี ทั้ง 5 คณะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ อาจารย์โกศล บุญไชย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พฤกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ รับฟังการดำเนินงานของคณะ 5 คณะ สัมภาษณ์คณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน ผู้แทนนักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนใช้บัณฑิต ผู้แทนศิษย์เก่า พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์และนักศึกษาของคณะ

เริ่มเวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เวลา 10.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง 28202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา 14.30 น. คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์

เวลา 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

คลิกชมภาพบรรยากาศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi