ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบสัมภาษณ์ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง รักษาการผู้อำนวยการกอง และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ อาจารย์โกศล บุญไชย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พฤกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ สัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผู้แทนกรรมการวิชาการ ผู้แทนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้แทนสภาคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า

ต่อมา เวลา 10.00 น. คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านการบริหารและผลงาน

เวลา 10.30 น. คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สัมภาษณ์ รองอธิการฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานการประชุมและกิจการสภา ด้านการบริหารและผลงาน

และคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักวิชาทั่วไป ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี รักษาราชการกองพัฒนานักศึกษา ด้านการบริหารและผลงาน

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สัมภาษณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สัมภาษณ์รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi