รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน 4 ร้าน ดังนี้
1.1 บริเวณห้อง 103 ชั้น 1 อาคารภูคำ จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า 3,500 บาท/เดือน
1.2 บริเวณชั้น 1 อาคารที่พักอาจารย์ (อาคาร 21) จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า 2,500 บาท/เดือน
1.3 บริเวณชั้น 2 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน
1.4 บริเวณชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า 5,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30–16.30 น.  ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 – 4280 – 8020 (เว้นวันหยุดราชการ)

<<อ่านประกาศ>>

简体中文Englishไทย