ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

1.1ร้านจำหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า (บาท/เดือน) 5,000 บาท จำนวน 9 ร้าน สถานที่ (ล็อคที่) 3, 4,5 ,6,7, 8, 9 , 11, 12
1.2 ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตราค่าเช่า (บาท/เดือน) 6,000 บาท จำนวน 3 ร้าน สถานที่ (ล็อคที่) 2 , 10 , 1311, 12

 1. ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
  ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  3.1 ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  3.2 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริต หรือโรคติดต่อที่ร้ายแรง
  3.3 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
  3.4 ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำ ผิดกฎหมายยกเว้นการกระทำผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 3. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
  4.1 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  4.4 ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการตรวจโรค ที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัครจำนวน 3 โรค ได้แก่
  1.เอ๊กซเรย์ปอด
  2. โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
  3.โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสชนิดเอ
  4.5 กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 – 4280 – 8000 ต่อ 51151 (เว้นวันหยุดราชการ)

<<อ่านประกาศ>>