ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อบรมเตรียมความพร้อมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างเรียน นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างเรียน นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการอบรมเตรียมความพร้อมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างเรียน นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด

มีการบรรยายระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และการขอใบประกอบ วิชาชีพครู การเลือกสถานศึกษาสำหรับฝึกฯ ระเบียบมาตรฐานความรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ขั้นตอนกระบวนการ รายวิชา และการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

และการบรรยายบทบาทหน้าที่ครูในโรงเรียน จากนายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการ จังหวัดเลย และหลังการบรรยายเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการอบรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi