ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ภาคพิเศษ)

ตามที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563  (ภาคพิเศษ)  ซึ่งมีนักศึกษาได้แสดงความจำนงในการยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  โดยงานทุนการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
บัดนี้ มีนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และได้พิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย จำนวน  3  คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ที่

ชื่อ – สกุล

หมู่เรียน สาขาวิชา ค่าลงทะเบียน เงินกู้ ส่วนต่าง
1 นางสาววรัญญา  แสงโสดา

กศ.บ.6103

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,200.- 6,000.-

1,200.-

2 นางสาวภาวิณี  หาวิเศษ

กศ.บ.6103

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,200.- 6,000.-

1,200.-

3 นางสาวศศิวิมล   ศรีไชยะ กศ.บ.6103 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,200.- 6,000.- 1,200.-

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ติดต่อชำระเงินส่วนต่างได้ที่งานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  ระหว่างวันที่  27 – 30 พฤศจิกายน  2563  เพื่อที่งานทุนการศึกษาจะได้ดำเนินการตามขั้นต่อไป

<<อ่านประกาศ>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *