วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา ด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เพื่อให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กองทุนฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ตามประกาศต่อไปนี้

<<อ่านประกาศ>>

ระยะเวลาดำเนินการ
– นักศึกษาภาคปกติสามารถรับแบบคำขอกู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 – 15 ธันวาคม 2563
– ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยพร้อมหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2563 ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
– ประกาศผลการพิจารณาการให้กู้ยืม ฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ระยะเวลากำหนดชำระคืนเงินยืม กำหนดชำระคืนเงินยืมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564
สถานที่รับ และส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รับและส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ที่งานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ

<<แบบคำขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน>>