ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

ตามที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อรายได้ระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) ซึ่งนักศึกษาแสดงความจำนงในการยื่นเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อ หารายได้ระหว่างเรียน และงานทุนการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมหลักฐานประกอบการขอรับทุนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
ทั้งนี้ มีนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และได้พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) จำนวน 70 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

<<อ่านประกาศ>>