ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม ๖ แกน  จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม ๖ แกน  จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,200,000 บาท  (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,191,984.84 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่  15 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2563

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม ๖ แกน >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม ๖ แกน >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม ๖ แกน >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม ๖ แกน >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<