ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า หอพักนักศึกษา 5 หลัง ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า หอพักนักศึกษา 5 หลัง ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 770,000.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 16 ธันวาคม  2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า หอพักนักศึกษา 5 หลัง >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า หอพักนักศึกษา 5 หลัง >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<