วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

กองนโยบายและแผน จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่าย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางเบิกจ่าย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางเบิกจ่าย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนประมาณ 30 ล้านบาท ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ การดำเนินโครงการฯ จะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ กองนโยบายและแผน ให้ความสำคัญต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ จึงจัดการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่าย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะ, สำนัก, สถาบัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นไปตามเป้าหมายเดียวกัน และสร้างแรงจูงใจและเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง

การจัดการอบรมครั้งนี้ จัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองนโยบายและแผน อาคาร 20 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะ สำนัก

คลิกชมภาพบรรยากาศการอบรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi