มรภ.เลย ร่วมกับจังหวัดเลย ประชุมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับจังหวัดเลย ประชุมปรึกษาหารือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนายธวัชชัย เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เป็นโครงการต่อยอด นำร่อง จ้างงานให้บัณฑิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ในการเก็บข้อมูล ศึกษาปัญหาและทำวิจัย ปฏิบัติงานจริงร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการพัฒนาในสอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่ สร้างความยั่งยืนแก่ชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น การประชุมในวันนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับและหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินโครงการ

นายธวัชชัย เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยมี 17 ตำบล ในการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับทางอำเภอในแต่ละตำบล อยากได้ข้อมูลในประเด็นที่ 1 ปัญหาที่แท้จริงของแต่ละตำบลว่ามีเรื่องอะไร เพื่อที่ทางจังหวัดเลยจะได้นำมากำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ลงไปขับเคลื่อนในแต่ละพื้นที่ ประเด็นที่ 2 เน้นแก้ไขปัญหาใน ตำบลปากตม เรื่องการบริหารจัดการชุมชนโดยเฉพาะการบริหารจัดการเชิงวิสาหกิจชุมชน ในส่วนของตำบลกกสะทอน เน้นที่บ้านหมากแข้ง เพราะมีความชัดเจนในเรื่องความเป็นมาในเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดิน และบ้านห้วยมุ่น สามารถเข้าไปขับเคลื่อนด้านใดเพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน และในพื้นที่ในทุกตำบลของจังหวัดเลยอยากให้เน้น 2 เรื่อง เรื่องการเกษตรในพื้นที่ และการท่องเที่ยว และปัญหาในส่วนของอำเภอเชียงคาน ในเรื่องของการบริหารจัดการในหลายเรื่องที่จะทำให้การท่องเที่ยวเชียงคานยั่งยืน โดยทางจังหวัดเลย มีเป้าและแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัดเจน ด้านการเกษตรและท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดจังหวัดเลย เป็นเมืองดอกไม้ เป็น เนเธอร์เลย สอดคล้องกับคำขวัญจังหวัดเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินงาน ให้เกิดการจ้างงาน ทั้งบัณฑิตที่จบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เกิดการพัฒนาทักษะ เสริมสร้างอาชีพใหม่แก่ชุมชน และจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น ทำความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาจังหวัดเลยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 1 มหาวิทยลาัยราชภัฏเลย มีเป้าหมายในการพัฒนาสัมมาอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ และยกระดับสินค้าโอท๊อป สร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางมหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้ลงสู่ชุมชน เป็นหน่วยจ้างงาน ประสานงานและทำงานร่วมกับจังหวัด และองค์การปกครองท้องถิ่น บูรณาการและสนับสนุน จัดทำฐานข้อมูล และแก้ปัญหา

การประชุมจัด ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย