วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 9 – 17 ธันวาคม 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัคร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ วันที่ 9 – 17 ธันวาคม 2563 (วันและเวลาราชการ) โดยผู้สนใจสมัครเข้าโครงการ ต้องยืนใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง (เท่านั้น)

เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำหรับกรณีสถานะนักศึกษา ให้แนบใบรับรองการศึกษา จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
– รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

คลิกโหลดใบสมัคร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi