ข่าวกิจกรรม โครงการ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภา มรภ.เลย


วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เริ่มพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถึงลานพิธี นำไปวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดกรวยเครื่องราชสักการะถวายบังคมและรับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั่นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

หลังเสร็จพิธี ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมถ่ายภาพ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสนิท เหลื่องบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ
ศักการะพระใหญ่
ศักการะศาลพระภูมิ
สักการะศาลปู่ตา
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ
ถ่ายภาพร่วม
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi