ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกพลศึกษา  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกพลศึกษา  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,279,000.- บาท  (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 13 มกราคม 2564และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกพลศึกษา >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกพลศึกษา >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<