วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อธิการบดี มรภ.เลย มอบเงินจากโครงการคัดแยกขยะและจำหน่าย แก่บุคลากร มรภ.เลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวอวยพรปีใหม่และมอบเงินในโครงการคัดแยกขยะและจำหน่าย มหาวิทยาลัยราชภั มกราคม ฏเลย แก่เจ้าหน้าที่ในโครงการ

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมบุคลลากรโครงการคัดแยกขยะและจำหน่าย มหาวิทยลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิกรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทในการทำงาน การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย และต้องมีความรับผิดชอบ เสียสละในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และในโอากาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบเงินจากโครงการคัดแยกขยะและจำหน่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากการดูแลพื้นที่แต่ละโซนพื้นที่ ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 7 โซน

จากนั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวให้หลักการในการทำงานร่วมกัน ต้องมีความซื่อสัตย์ เสียสละ และมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ จะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ

การประชุมจัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม
คลิกชมภาพการมอบเงินโครงการ
คลิกชมภาพการประชุม 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi