ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2566

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2566 มีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม สร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาทักษะความเชียวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ก่อนการประชุม รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 6 ท่าน และมอบช่อดอกไม้พร้อมโล่เกียรติคุณแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ท่าน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจำปี 2566″ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จำนวน 4 ท่าน

การประชุมมีคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมในห้องประชุมและผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

ภาพการประชุม
ภาพมอบช่อดอกไม้ และโล่เกียรติคุณ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi