ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธิการบดี มรภ.เลย ร่วมพิธีวันกองทัพไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธีวันกองทัพไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม ร่วมระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม วันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชกาารในจังหวัดเลย

พิธีจัด ณ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่ 18 แห่งราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ทรงเป็นพระโอรสองค์โตของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า และพระวิสุทธิกษัตรีย์ ภายหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า สมเด็จพระนเรศวรได้ถูกนำเป็นองค์ประกันที่เมืองหงสาวดี หลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบุเรงนอง สมเด็จพระนเรศวรก็ได้กลับมายังพระนครศรีอยุธยา ทรงประกาศอิสรภาพ ให้เมืองไทยพ้นจากอำนาจของพม่า กองทัพพม่า มีพระมหาอุปราชาเป็นจอมทัพ ยกทัพมาตีถึงเมืองสุพรรณบุรี สมเด็จพระนเรศวร ยกกองทัพออกไปต่อสู้ ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช ท่ามกลางเหล่าทหารข้าศึก สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย ฟันต้องพระอังสาของพระมหาอุปราชาขาดสิ้นพระชนม์ชีพอยู่กับคอช้าง สมเด็จพระนเรศวรและกองทัพไทยได้รับชัยชนะ เป็นที่เลื่องลือพระบรมเดชานุภาพไปยังประเทศใกล้เคียง

รัฐบาลตระหนักถึงพระราชวีรกรรมและคุณูประการอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อประเทศชาติไทย ควรเทิดทูนพระเกียรติยศให้ปรากฏเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ และประกาศ ให้วันที่ ๑๘ มกราคม เป็น “วันยุทธหัตถี” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันกองทัพไทย”

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi