วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ จัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื่อเทคโนโลยี วัดและประเมินผลการเรียนรู้

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่องการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเทคนิค Engage ผู้เรียนและการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่องการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเทคนิค Engage ผู้เรียนและการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มี ดร.แพรวนภา เรียงริลา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงานการจัดโครงการอบรม

ดร.แพรวนภา เรียงริลา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความสำคัญเป็นการพัฒนาอาจารย์ ด้ายความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แทนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการจัดการเรียนในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการสอน เทคนิควิธีในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานจึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมนี้ขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดอบรมวันที่ 22 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 2 จัดอบรมวันที่ 29 มิถุนายน 2565

การจัดการอบรมในรูปแบบผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ มี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรอบรม มีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสภาชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi