ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต  จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต  จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 652,500 บาท  (หกแสน  ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 660,190 บาท (หกแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2564  และยื่นเสนอราคาในวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<