ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562 (ประเภทรับตรง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยการพัฒนาครูและการพัฒนาท้องถิ่น

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนส

Read more