ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยการพัฒนาครูและการพัฒนาท้องถิ่น

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเลย มอบแนวทางด้านการศึกษาตามพระราชประสงค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และตรวจติดตามการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานักศึกษาครู และการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 26 เมษายน 2561  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อมอบแนวทางด้านการศึกษาตามพระราชประสงค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา โดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3 มีงานทำมีอาชีพ และ 4 เป็นพลเมืองดี  และติดตามผลการดำเนินงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามราโชบาย และจัดหลักศูตรการศึกษาตามศาสตร์พระราชา การพัฒนานักศึกษา  และวางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับทางจังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพัฒนาลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข สู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานจังหวัดเลย และชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน แบบพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ อรัณยกานนท์ ผกก.สภ.เมืองเลย ผู้บริหารสถาบันราชภัฏ หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมประชุม
ในโอกาสนี้  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้บรรยาพิเศษจิตวิญญาณความเป็นครูกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และลงแลกเปลี่ยนความคิดกับนักศึกษา สร้างความยินดีแก่นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย

องคมนตรีติดตามการดำการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

องค์มนตรีบรรยายจิตวิญญาณความเป็นครูกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน