ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,300.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่านทางอีเมล์ : inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08
.30 น. ถึง 16.30 น.

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<