ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ปฏิบัติเบิกจ่าย ตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ บุคลากร ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงิน การสำรองเงินสด หรือ ยืมเงินทดลองจ่ายในการจัดซื้อวัสดุในหน่วยงาน หรือโครงการ รวมถึงการเขียนรายงานการขอซื้อขอจ้าง และรายงานวัสดุคงเหลือแก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

และเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi