ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
อาศัยอำนาจตามข้อ 7 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<< อ่านประกาศ>>

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *