ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน ในสถานการณ์ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน
ในกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 – 5 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสอบ การส่งผลการเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

คลิกอ่านรายละเอียดต่อ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi