วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,065,500.- บาท (สองล้านหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง อีเมล์ : inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<