ข่าวกิจกรรม โครงการ

เปิดลานวัฒนธรรม สืบสานวิถีไทเลย ปี 2564

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม สืบสานวิถีไทยเลย ปี 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรม สืบสานวิถีไทเลย งานแสดงวัฒนธรรมไทเลย และอาหารพื้นบาน ดำเนินโครงการโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม อาหารและวิถีไทเลย

กิจกรรม จัด ณ ลานหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด การแสดงพิธีเปิด บรรยากาศชิมอาหารพื้นบ้าน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi