ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง   เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564  นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามบัญชีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศนี้

<< อ่านประกาศ>>