วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภาคปกติ ที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงานระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้แก่นักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองพัฒนานักศึกษา โดยงานทุนการศึกษา จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การรับสมัคร
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครฯได้ที่ http://www.lru.ac.th , http://www.std.lru.ac.th และส่งใบสมัครขอรับทุนฯดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ตามวันเวลาราชการ ณ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
2.1 นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไม่น้อยกว่า 2.25 ขึ้นไป ถ้ามีผลการเรียนต่ำกว่านี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติมการพิจารณาให้ได้รับการศึกษา
2.2 ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.3 มีความประพฤติดี ไม่ถูกร้องเรียนหรือมีเรื่องเสื่อมเสียใดๆ
2.4 มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีจิตอาสา เช่นเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาอย่างสม่ำเสมอ
2.5 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักศึกษา และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2.6 นักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. , กรอ. และทุนมูลนิธิอื่นๆ สามารถใช้สิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนนี้ได้
3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ http://www.lru.ac.th , http://www.std.lru.ac.th

<<อ่านประกาศ>>

<<ใบสมัครขอรับทุนทำงานฯ>>