ข่าวทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ภาคพิเศษ)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤต ทางการเงิน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา ด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เพื่อให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

 1. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน และมาศึกษาเล่าเรียนโดยปกติเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
 2. เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน และความจำเป็นฉุกเฉินเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา
 3. ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย หรือระหว่าง ถูกสอบสวนวินัยของนักศึกษา
 4. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างชำระการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ของภาคเรียนที่ผ่านมาหรือมีประวัติไม่ชำระหนี้ตามสัญญาที่เคยทำเรื่องกู้ยืมฯ ไว้
 6. นักศึกษาที่ได้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ. และ กรอ. และนักศึกษาที่ได้รับทุนอื่น ๆ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องไม่มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
 7. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินเฉพาะค่าครองชีพ ในระบบ กยศ. และ กรอ. สามารถกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉิน ไทยช่วยไทยได้
  สถานที่รับ และส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน
  1. นักศึกษาภาค กศ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รับและส่งแบบคำขอกู้ยืม เงินฉุกเฉินไทย ช่วยไทยได้ที่งานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ
  2. นักศึกษาภาค กศ.พ. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รับและส่งแบบคำ ขอกู้ยืมเงิน ฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ที่สำนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ห้อง ด. 202

<<อ่านประกาศ>>
<<แบบคำขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน>>