ข่าวกิจกรรม โครงการ

E-book ออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 มรภ.เลย เข้าร่วม “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่า เศรษฐกิจชุมชน” 8 กลุ่ม


โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในปี 2562 ธนาคารออมสิน ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานรากแก่กลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่กระจายอยู่ในท้องถิ่น นำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยจากความรู้ความสามารถของนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการในท้องถิ่นให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันถือเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

โครงการสรุป และจัดทำ E-book เผยแพร่ทางช่ิงทางออนไลน์ โดย ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมโครงการ 8 กลุ่ม สามารถเข้าอ่านได้ตามลิงค์นี้ คลิกอ่าน E-book

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi